Day: 13.09.2022

Ընտրությամբ գործունեություն 2022-23

1-3-րդ դասարաններ   Բանավոր մաթեմատիկա-Դասվարներ/62 սովորող, երեք խումբ/ Կերպարվեստ-Տաթև Աթոյան/47 սովորող,երեք խումբ/ Կերպարվեստ-Ալիսա Կարասյովա/37 սովորող, երկու խումբ/ Մարմնամարզություն-Ռոբերտ Խաչատրյան/45 սովորող,…