Day: 11.03.2023

Էկո ռադիո #24

«Էկո» ռադիոյի քսանչորսերորդ թողարկումն է … Լսե՛ք  << էկո ռադիոյի>>  եթերում Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ապարների մասին:  Երկրագնդի արտաքին պինդ շերտը, որի վրա մենք ապրում ենք, կազմված է զանազան նյութերից՝ ավազից, կավից,…